Om nettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet.

Oppbygging, organisering og hovedoppgaver

  •  Nettverket skal legge til rette for nasjonal arbeidsdeling og samordning, motvirke konkurrerende overlapping og dermed sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse innenfor fagfeltet.
  • Nettverket skal være en møteplass for utveksling av informasjon, kunnskap og kompetanse mellom de deltagende institusjoner og enkeltpersoner. Nettverksinstitusjonene skal samarbeide for å styrke sin faglige posisjon ut fra forestillingen at hver deltager kan få tilført mer enn de selv kan yte.
  • Deltagerne i nettverket skal initiere prosjekter innenfor fagområdet. Institusjoner i og utenfor nettverket, andre fagmiljøer og fagpersoner kan trekkes inn i slike prosjekter. Det forutsettes at deltakerne informerer nettverket/sekretariatet om de arbeidsoppgavene de holder på med innen temaet.
  • Nettverket skal bidra til at det etableres tverrinstitusjonelle forsknings- og samarbeidsprosjekter.
  • Nettverket skal utvikle samarbeidet med tilsvarende miljøer i utlandet og slik bidra til kunnskapsutvikling over landegrensene.
  • Nettverket skal ha oversikt over, samordne og tilby informasjon på området til fagfolk og publikum for øvrig.
  • Nettverket skal arbeide for økt forståelse og kunnskap på området overfor de bestemmende myndigheter.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar